Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Moderní fotbal s.r.o., se sídlem 1. máje 403, Klecany 250 67, IČ: 24851701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou 201581 C, (dále jen „společnost Moderní fotbal") - jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
 

KE ZPRACOVÁNÍ DOCHÁZÍ V RÁMCI TÉTO ČINNOSTI:

Prodej a realizace služeb, prodej produktů, pořizování foto a video dokumentace z realizace služeb, realizace obchodních a marketingových aktivit, vedení účetnictví.
 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:

Realizace zakoupených služeb a produktů a oslovování s nabídkou dalších produktů a služeb společnosti Moderní fotbal, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům a narozeninám, pořizování foto a video dokumentace z realizace služeb a vedení účetnictví.
 

POPIS ÚČELU ZPRACOVÁNÍ:

Vaše osobní údaje jsou použity pro realizaci zakoupených služeb a akcí pořádaných společnosti Moderní fotbal a dále pro informování o dalších produktech a službách společnosti Moderní fotbal, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání obchodních sdělení a nabídek či zasílání přání k svátkům a narozeninám. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.
 

OPRÁVNĚNÍ KE ZPRACOVÁNÍ:

Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, historie obchodování, komunikace, interakce.
 

DOBA ZPRACOVÁNÍ A ARCHIVACE:

5 let od udělení souhlasu.
 

KATEGORIE ZPRACOVATELŮ NEBO PŘÍJEMCŮ, KTERÝM OSOBNÍ ÚDAJE MŮŽEME POSKYTNOUT:

Zaměstnanci a další osoby pověřené společností Moderní fotbal realizovat služby a akce, účetní firmy, IT firmy, marketingové firmy, provozovatelé datových, serverových a e-mailových služeb. Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Přímo od Vás.
 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje budou předávat třetím stranám. Jedná se především o poskytovatele IT a marketingových aplikací a poskytovateli licence Coerver Coaching společnost Sportsmethod Limited.
 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.
 

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva

- Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

- Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

- Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

- Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

- Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

- Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

- Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

- Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.
 

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Pro komunikaci se společností Moderní fotbal ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese: info@coerver.cz

Telefonicky na tel. čísle: 601 530 093

Písemně na adrese: Moderní fotbal s.r.o., 1. Máje 403, PSČ 250 67, Klecany.
 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Moderní fotbal požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Moderní fotbal:

http://www.coerver.cz/osobni-udaje

info@coerver.cz
 

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Moderní fotbal nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111

http://www.uoou.cz/