Předpisy o ochraně dětí

Představení

Coerver Coaching je přední celosvětová značka v oblasti nezávislého fotbalového vzdělávání, přinášející trénink fotbalu založený na technických dovednostech do celého světa. Moderní fotbal s.r.o. je držitelem licence Coerver Coaching pro Českou republiku a Slovensko.

Jakožto přední značka fotbalového vzdělávání se cítíme povinováni dostát svých závazků, podporovat blaho dětí a mládeže a chránit je před zdravotní újmou.

Pro dosažení vytčených cílů máme ucelenou škálu zásad a postupů, včetně Předpisů Coerver Coaching o ochraně dětí a mládeže, jež také zahrnují Kodex chování zaměstnanců Coerver Coaching a Formulář Coerver Coaching pro hlášení incidentů a zranění.

 

Základní principy

Pokud jde o základní principy, na nichž je dokument Předpisy o ochraně dětí a mládeže založen, jsme přesvědčeni o tom, že:

 • Děti a mládež by nikdy neměli zažít žádné týrání či zneužívání.
 • Každý, kdo jedná jménem Coerver Coaching, je odpovědný za podporu blaha všech dětí a mládeže, za jejich bezpečnost a trénink, který takovéto prostředí respektuje.
 

Akceptace důležitosti předpisů

Uznáváme, že:

 • Blaho dětí je prvořadé.
 • Všechny děti, bez ohledu na věk, zdravotní postižení, změnu pohlaví, rasu, náboženství nebo víru, pohlaví nebo sexuální orientaci, mají právo na stejnou ochranu před všemi typy ubližování, zneužívání nebo týrání.
 • Některé děti jsou navíc zranitelné kvůli vlivu předchozích zkušeností, kvůli různému stupni závislosti, kvůli specifickým komunikačním potřebám nebo jiným problémům.
 • Spolupráce v partnerském duchu s dětmi a mládeží, jejich rodiči / pečovateli a dalšími institucemi je nezbytná pro podporu blaha mladých lidí.

 

Zajištění bezpečnosti dětí a mládeže docilujeme následujícími způsoby:

 • Oceňování, naslouchání a respektování
 • Ustanovení sociálního pracovníka pro Českou republiku a Slovensko (Lucie Klečková)
 • Používání ochranných postupů a předpisů, sdílení obav a dalších relevantních informací s institucemi, které to potřebují vědět; s mírou adekvátního zapojení dětí, mládeže, rodičů, rodin a pečovatelů
 • Vytvoření a udržování prostředí proti šikaně a zajištění zásad a postupů, které by pomohly vypořádat se s jakoukoliv formou šikanování
 • Sdílení informací o ochraně dětí a osvědčených ochranných postupů s dětmi, jejich rodinami, zaměstnanci a dobrovolníky
 • Bezpečné přijímání zaměstnanců a dobrovolníků a zajištění provedení všech nezbytných kontrol
 • Zajištění účinného řízení zaměstnanců a dobrovolníků skrze supervizi, podporu, školení a další opatření pro zajištění kvality
 • Zavedení Kodexu chování pro zaměstnance a dobrovolníky
 • Užívání postupů pro zvládnutí veškerých obvinění proti zaměstnancům a dobrovolníkům
 • Zajištění zavedení postupů pro podávání stížností a jiných oznámení
 • Zajištění bezpečného fyzického prostředí pro děti, mládež, zaměstnance a dobrovolníky prostřednictvím uplatňování opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti v souladu s právními pokyny a předpisy
 • Profesionální a bezpečné zaznamenávání a ukládání informací.


Předpisy o ochraně dětí a mládeže - průvodce pro rodiče

 

Zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte

Účastní-li se Vaše dítě tréninků Coerver Coaching, chceme, abyste si byli jistí, že má možnost zažít radost a možnost naučit se novým dovednostem v bezpečném prostředí. Toho je dosaženo následujícím způsobem:

 • Sociální pracovník
 • Zajištění zásad a postupů ochrany zdraví
 • Postup pro hlášení a řešení bezpečnostních problémů, včetně špatného tréninku
 • Kodex chování pro trenéry
 • Bezpečné náborové procesy.
 • Kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou proškoleni v oblasti ochrany zdraví
 

Vaše dítě

Chceme spolupracovat s rodiči na vytvoření prostředí, v němž Vaše dítě:

 • Neobává se výkonnostních problémů.
 • Nebojí se dělat chyby.
 • Ví, jaký koučink může od trenéra očekávat
 • Ví, co je nepřijatelné
 • Ví, co je týrání a zneužívání
 • Zná roli sociálního pracovníka
 • Zná jméno sociálního pracovníka
 • Ví, že se má v případě jakýchkoli pochybností neprodleně obrátit na sociálního pracovníka
Je důležité, aby Vaše dítě vědělo, že pokud je požádáno o něco, co je mu nepříjemné, má vždy právo říct NE!

 

Jak můžete pomoci?

Jako rodič máte u svého dítěte mimořádný vliv na to, aby ho fotbal bavil, a aby se v něm rozvíjelo.
Jakožto pozitivní vzor můžete svému dítěti napomoci;

 • Maximalizovat jeho potěšení z daného sportu
 • Udržet úroveň jeho motivace.
 • Dosáhnout celého jeho potenciálu
 • Rozvíjet dovednosti pro život
Bez zmínky by nemělo zůstat také pozitivní a podpůrné chování vůči trenérům, funkcionářům, jiným mladým hráčům a jejich rodičům nebo komukoli jinému, kdo je do sportu zapojen

 

Nežádoucí chování

Každý rodič by měl být schopen rozpoznat chování, které by mohlo mít negativní vliv na radost a vývoj jeho dítěte
V tomto ohledu je důležité:

 • Neočekávat od svého dítěte příliš mnoho
 • Nenaléhat na výkon u dítěte příliš silně a příliš brzy
 • Nenechat své dítě myslet si, že vás zklamalo
 • Netýrat a neobtěžovat své dítě nebo kohokoli jiného zapojeného do tohoto sportu.
Stejně tak, pokud jste svědky jakéhokoli chování, o kterém si myslíte, že by mohlo být škodlivé pro dítě, měli byste to neprodleně nahlásit sociálnímu pracovníkovi.

 

Jak zůstat v bezpečí - průvodce pro děti a mládež

 

Bav se a zůstaň v bezpečí!

Pokud se účastníš tréninků Coerver Coaching, chceme, aby tě to bavilo, aby ses naučil novým dovednostem a byl tím nejlepším fotbalistou, jakým můžeš být.
Zároveň chceme zajistit, aby ses cítil bezpečně.
Pokud se něčeho obáváš, nebo tě někdo zranil či rozzlobil, je důležité, abys to co nejdříve oznámil odpovědnému dospělému.
Detaily o lidech, jimž se můžeš svěřit, jsou uvedeny na konci této části.

 

Tvoji trenéři

Při účasti na trénincích Coerver Coaching potkáš mnoho nových lidí a my chceme, aby ses cítil šťastný a v bezpečí. Coerver trenéři by měli být vynikajícím vzorem pro děti a mládež a měli by vymýšlet takové tréninky, které jsou dobře naplánované a podporují tvůj rozvoj jakožto jednotlivce i týmového hráče.
Z tohoto důvodu je důležité, abys poznal rozdíl mezi tím, co je správně a co špatně.

 

Tvůj trenér by měl:

 • Být k tobě spravedlivý a férový.
 • Být dobrým příkladem
 • Říct ti, co je správně a co je špatně.
 • Dát ti pozitivní zpětnou vazbu.
 • Pomáhat ti ve zlepšování.

 

Tvůj trenér by neměl;

 • Způsobit ti nepříjemné nebo nešťastné pocity
 • Používat hrubé nebo šikanující jednání.
 • Kontaktovat tě prostřednictvím sociálních médií.

 

Měj vždy na paměti:
Pokud jsi požádán o něco, co je ti nepříjemné, máš vždy právo říct NE!

 

Zajištění bezpečí!

Pokud chceš zůstat v bezpečí, budeš muset pravděpodobně hovořit s odpovědnou dospělou osobou o věcech, které tě znepokojují nebo rozrušují. Např. že ...:

 • Jsi byl udeřen, strčen nebo kopnut
 • Dostal výhružné zprávy na svůj telefon, a to buď textovkou, nebo prostřednictvím sociálních médií.
 • Se ti někdo posmíval, nadával ti nebo ti bral věci
 • Jsi byl vynechán z tréninků nebo jiných aktivit
 • Se tě někdo dotýkal způsobem, který se ti nelíbí.
 • Jsi byl požádán, aby ses dotýkal někoho jiného způsobem, u něhož ses cítil nepříjemně.
 • Jsi byl požádán o něco, co nechceš dělat.
 • Jsi byl požádán, abys něco tajil.

 

Komu by ses měl svěřit?

Pokud se něčeho bojíš, někdo tě zranil nebo rozzlobil, existuje spousta lidí, se kterými o tom můžeš mluvit, jako například:

 • Tvůj rodič / zákonný zástupce
 • Učitel
 • Tvůj trenér
 • Sociální pracovník Coerver Coaching: Lucie Klečková, tel. +420 01 530 093, e-mail: info@coerver.cz.