Všeobecné obchodní podmínky

 

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701 v souvislosti s organizováním sportovních a vzdělávacích akcí Coerver® Coaching vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky, které upravují pravidla účasti, jakož i práva a povinnosti účastníků a organizátora v rámci všech akcí (dále jen „Podmínky").

1. VÝKLAD POJMŮ

Pojmy použité v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam:

 

Organizátor

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701

 

Pověřená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s Organizátorem zajišťuje pro Organizátora určité činnosti při organizaci a realizaci akcí, včetně trenérů.

 

Účastník

Chlapec nebo dívka, prostřednictvím a se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, anebo trenér, kteří řádně vyplnili přihlášku, uhradili poplatek a dostavili se ve stanoveném termínu k účasti na akci.

 

Coerver® Coaching akce (dále jen akce)

 

Coerver® Coaching je tréninkový a vzdělávací program, při kterém jsou pod dohledem odborníků a proškolených trenérů a instruktorů pořádána sportovní setkání chlapců a dívek za účelem společných tréninků a dalších akcí uvedených v nabídce Organizátora nebo školení a kurzy pro trenéry za účelem předávání informací o tréninkové metodě Coerver® Coaching.

 

Program akcí

Detailní harmonogram obsahující kompletní přehled časů a  činností během akcí po celou Dobu trvání. Je k dispozici na www.coerver.cz.

 

Doba trvání akcí

 

Akce začíná okamžikem příchodu/příjezdu a nahlášením účastníka Pověřené osobě dle času uvedeného v Programu akcí. Ukončení nastává okamžikem vyhlášení Pověřené osoby anebo předání účastníka rodičům nebo zákonnému zástupci v čase uvedeném v Programu akcí.

 

Aktivity v rámci akcí (dále jen aktivity)

Společné tréninky, zábavné aktivity, odpočinek, stravování a spánek, přednášky či jiné aktivity uvedené v Programu akcí, a to po dobu konání akce včetně přestávek mezi jednotlivými aktivitami.

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účastník se v rámci akcí v souladu s Programem akcí a pokyny Organizátora a Pověřených osob společně s dalšími účastníky aktivně účastní fotbalových tréninků pod vedením proškolených trenérů a specialistů, přednášek a dalších aktivit konaných v Době trvání akcí. Program akcí je stanoven dle uvážení a potřeb Organizátora a ten si vyhrazuje právo tento Program měnit.

3. PRAVIDLA ÚČASTI NA AKCÍCH

Účastník je povinen účastnit se všech aktivit v rámci akcí tak, jak jsou uvedeny v Programu akcí, pokud Organizátor anebo Pověřené osoby nestanoví jinak. Účastník se nesmí vzdálit bez svolení Organizátora nebo Pověřené osoby z aktivit v rámci akcí.

Účastník je povinen nepožívat na akcích či v bezprostřední souvislosti s nimi (před akcí nebo po akci) alkohol, cigarety či omamné látky.

Účastník je povinen dodržovat pokyny a nařízení Pověřených osob, které nad ním po dobu konání Akce v rámci akcí konají dohled, jakož i veškeré další pokyny Organizátora a Pověřených osob v souvislosti s akcemi.

Účastník je povinen dodržovat právní předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních a na sportovištích.

Účastník je povinen bezodkladně informovat Pověřenou osobu o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či svých zdravotních omezeních.

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH A UKONČENÍ ÚČASTI

Podmínkou účasti na akcích je řádné vyplnění a odesláni přihlášky, uhrazení účastnického poplatku a odevzdání vyžadovaných dokumentů. Zejména Prohlášení o zdravotním stavu účastníka. Účastník akcí je povinen dodržovat po celou dobu účasti na akcích jeho podmínky.

Účast účastníka v na akcích může být ukončena i před uplynutím Doby trvání akcí v případě hrubého porušení Podmínek účastníkem nebo porušením povinností stanovených Organizátorem a Pověřenou osobou a to bez nároku na vrácení poplatku za účast.

5. ODPOVĚDNOST

Účastníci se účastní akcí na vlastní odpovědnost. Organizátor a Pověřené osoby neodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace a úrazy, škody na majetku, jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde na akci nebo v souvislosti s ní, či v jiné souvislosti s akcemi.

6. CENA

Cena jednotlivých akci je uvedena na webových stránkách www.coerver.cz a poplatek za účast na zahrnuje náklady na pořádání, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akcích, pronájem areálu, kde budou pořádány akce. Dále zahrnuje dle konkrétní specifikace také možnost ubytování, celodenní stravu včetně nápojů nebo fotbalový dres, trenýrky, štulpny značky adidas®. Dopravu na akce si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu. Platební a storno podmínky u jednotlivých akcí jsou uvedeny na webových stránkách www.coerver.cz.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným zpracováváním na webových stránkách www.coerver.cz.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, e-mail: info@coerver.cz.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky představují kompletní úpravu práv a povinností Organizátora a účastníka v souvislosti s účastí na akcích. Záležitosti neupravené Řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Řád může být měněn jednostranně Organizátorem. Změna nabývá účinnosti okamžikem publikování Podmínek na webových stránkách www.coerver.cz.

 

V Praze dne 18. 5. 2018.

 

 CZ  EN