Všeobecné obchodní podmínky

 

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701 v souvislosti s organizováním sportovních a vzdělávacích akcí Coerver® Coaching vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky, které upravují pravidla účasti, jakož i práva a povinnosti účastníků a organizátora v rámci všech akcí (dále jen „Podmínky").

1. VÝKLAD POJMŮ

Pojmy použité v těchto Podmínkách mají níže uvedený význam:

 

Organizátor

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701

 

Pověřená osoba

Fyzická nebo právnická osoba, která na základě smluvního vztahu s Organizátorem zajišťuje pro Organizátora určité činnosti při organizaci a realizaci akcí, včetně trenérů.

 

Účastník

Chlapec nebo dívka, prostřednictvím a se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, anebo trenér, kteří řádně vyplnili přihlášku, uhradili poplatek a dostavili se ve stanoveném termínu k účasti na akci.

 

Coerver® Coaching akce (dále jen akce)

 

Coerver® Coaching je tréninkový a vzdělávací program, při kterém jsou pod dohledem odborníků a proškolených trenérů a instruktorů pořádána sportovní setkání chlapců a dívek za účelem společných tréninků a dalších akcí uvedených v nabídce Organizátora nebo školení a kurzy pro trenéry za účelem předávání informací o tréninkové metodě Coerver® Coaching.

 

Program akcí

Detailní harmonogram obsahující kompletní přehled časů a  činností během akcí po celou Dobu trvání. Je k dispozici na www.coerver.cz.

 

Doba trvání akcí

 

Akce začíná okamžikem příchodu/příjezdu a nahlášením účastníka Pověřené osobě dle času uvedeného v Programu akcí. Ukončení nastává okamžikem vyhlášení Pověřené osoby anebo předání účastníka rodičům nebo zákonnému zástupci v čase uvedeném v Programu akcí.

 

Aktivity v rámci akcí (dále jen aktivity)

Společné tréninky, zábavné aktivity, odpočinek, stravování a spánek, přednášky či jiné aktivity uvedené v Programu akcí, a to po dobu konání akce včetně přestávek mezi jednotlivými aktivitami.

 

2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Účastník se v rámci akcí v souladu s Programem akcí a pokyny Organizátora a Pověřených osob společně s dalšími účastníky aktivně účastní fotbalových tréninků pod vedením proškolených trenérů a specialistů, přednášek a dalších aktivit konaných v Době trvání akcí. Program akcí je stanoven dle uvážení a potřeb Organizátora a ten si vyhrazuje právo tento Program měnit.

3. PRAVIDLA ÚČASTI NA AKCÍCH

Účastník je povinen účastnit se všech aktivit v rámci akcí tak, jak jsou uvedeny v Programu akcí, pokud Organizátor anebo Pověřené osoby nestanoví jinak. Účastník se nesmí vzdálit bez svolení Organizátora nebo Pověřené osoby z aktivit v rámci akcí.

Účastník je povinen nepožívat na akcích či v bezprostřední souvislosti s nimi (před akcí nebo po akci) alkohol, cigarety či omamné látky.

Účastník je povinen dodržovat pokyny a nařízení Pověřených osob, které nad ním po dobu konání Akce v rámci akcí konají dohled, jakož i veškeré další pokyny Organizátora a Pověřených osob v souvislosti s akcemi.

Účastník je povinen dodržovat právní předpisy, normy slušného chování a zásady fair-play a udržovat pořádek a čistotu v pokojích, společenských místnostech a hygienických zařízeních a na sportovištích.

Účastník je povinen bezodkladně informovat Pověřenou osobu o úrazech, zhoršení zdravotního stavu či svých zdravotních omezeních.

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA AKCÍCH A UKONČENÍ ÚČASTI

Podmínkou účasti na akcích je řádné vyplnění a odesláni přihlášky, uhrazení účastnického poplatku a odevzdání vyžadovaných dokumentů. Zejména Prohlášení o zdravotním stavu účastníka. Účastník akcí je povinen dodržovat po celou dobu účasti na akcích jeho podmínky.

Účast účastníka v na akcích může být ukončena i před uplynutím Doby trvání akcí v případě hrubého porušení Podmínek účastníkem nebo porušením povinností stanovených Organizátorem a Pověřenou osobou a to bez nároku na vrácení poplatku za účast.

5. ODPOVĚDNOST

Účastníci se účastní akcí na vlastní odpovědnost. Organizátor a Pověřené osoby neodpovídají za jakékoli zdravotní komplikace a úrazy, škody na majetku, jakož i jakoukoliv jinou újmu, ke kterým dojde na akci nebo v souvislosti s ní, či v jiné souvislosti s akcemi.

6. CENA

Cena jednotlivých akci je uvedena na webových stránkách www.coerver.cz a poplatek za účast na zahrnuje náklady na pořádání, tj. zejména náklady na odměnu trenérů a dalších odborníků a osob zúčastněných na akcích, pronájem areálu, kde budou pořádány akce. Dále zahrnuje dle konkrétní specifikace také možnost ubytování, celodenní stravu včetně nápojů nebo fotbalový dres, trenýrky, štulpny značky adidas®. Dopravu na akce si účastník zajišťuje sám a nese veškeré náklady na vlastní dopravu. Platební a storno podmínky u jednotlivých akcí jsou uvedeny na webových stránkách www.coerver.cz.

7. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

Organizátor je povinen uskutečnit akci dle podmínek uvedených ve všeobecných podmínkách a na webových stránkách. Realizace akce je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud počet účastníků pro danou akci nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo akci zrušit.

Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín. V případě zrušení akce bude účastníkům vráceno 100 % zaplacené ceny.

 

8. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE

Účastník akce má právo zrušit svou účast. Zrušení účasti musí být provedeno písemně (e-mailem).
Organizátorovi přináleží storno poplatek, který je stanoven podle délky času mezi zrušením účasti na akci ze strany účastníka akce (rozhodující je den, kdy bylo toto zrušení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce. Konkrétní storno podmínky jsou uvedeny na webových stránkách.
Storno poplatek se nezapočítává v případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník.

 

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a právech účastníků souvisejících s daným zpracováváním na webových stránkách www.coerver.cz.

10. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Moderní fotbal s.r.o., se sídlem Drtinova 10/557, 150 00 Praha 5, IČ: 24851701, e-mail: info@coerver.cz.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky představují kompletní úpravu práv a povinností Organizátora a účastníka v souvislosti s účastí na akcích. Záležitosti neupravené Řádem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Řád může být měněn jednostranně Organizátorem. Změna nabývá účinnosti okamžikem publikování Podmínek na webových stránkách www.coerver.cz.

 

V Praze dne 16. 3. 2020.

 

 CZ  EN